GLL

Cycling Coach

GLL, GLL - Cardiff

Job description


GLL is looking for a Cycle Coach to work at Maindy Centre. If you have the skills and ambition to join us as a Cycle Coach, there's never been a more exciting time to join us. The Cycle Coach will support the coaching team in the delivery and facilitation of coached sessions across cycle sport to include BMX, MTB and track sessions. Cycle Coaches will offer practical delivery of sessions as a facilitator and a coach which will be key components of the role, supporting sessions with kit preparation and stock monitoring and control in liaison with the coaches and centre management team.   What you need:  *         A can-do attitude *         A real focus on customer service. *         Passion and personality *         Knowledge of health and safety *         Be a great team player *         A British Cycling Level 1/2 Coaching Award in either of BMX and MTB and a willingness to qualify in the remainder. *         A current, valid first aid certificate (minimum 2 day outdoor first aid or equivalent). *         A willingness and ability to obtain a British Cycling Level 2 Coaching Award in track cycling (if not already held). *         A willingness to obtain a British Cycling Mountain Bike Leadership Award (if not already held).   What you’ll do:  *         To assist in the delivery of cycle sport coaching sessions across all three disciplines. *         To support the coaching team by facilitating coached sessions. *         To effectively support events and activities on and off site as appropriate to the role. *         To support club officials, coaches and volunteers where appropriate.   As a leader within the leisure industry we can also offer scope to progress your career, and job variety like nowhere else.   In return, you will get:  *         Industry leading rates of pay *         Discounted membership at our leisure centres *         Discounts across thousands of retailers (GLL Extras) *         A fantastic pension scheme *         25% off Red Letter Days *         25% off Buy A Gift *         20% off GLL spa experience treatments and associated products. *         Ride to work scheme *         Free eye tests and discounted glasses *         The opportunity to join the GLL Society and have a say in how we are run plus associated social events *         Exclusive discounts on our villas in Portugal *         Exclusive discounts on our Ski chalets in Bulgaria *         Health assurance *         Career pathways, professional development are just the start. To ensure you stay at the top of your game, we provide training with practical and theory elements too.   About GLL:  As the UK’s largest leisure operator and charitable social enterprise, we offer a range of careers for everyone in our local communities. We manage over 400 facilities across England, Wales and Northern Ireland, including public sport and leisure centres, elite sporting venues, libraries and children’s centres.   Our people are from the communities we serve and help us make real changes in their local area.   To make sure we’re having a positive impact on our people, we also offer some flexible and part-time working options so you can make sure your new job works for you.   So whether your ambitions lie in sport and leisure, events & catering, health & beauty, corporate support or working with children, you’ll be able to find your ideal new job at GLL.   Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are Investors in People Silver Award employer.    We are an inclusive employer. We seek and welcome diversity in our teams.    All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.      Hyfforddwr Beicio Arweiniol Mae GLL yn chwilio am Hyfforddwr Beicio i weithio yn Canolfan Maendy. Os yw’r dalent a’r uchelgais gennych i ymuno â ni fel Hyfforddwr Beicio, ni fu erioed amser mwy cyffrous na nawr i ymuno â ni. Bydd yr Hyfforddwr Beicio yn cefnogi'r tîm hyfforddi wrth gyflwyno a hwyluso sesiynau hyfforddi ar draws chwaraeon beicio i gynnwys BMX, MTB a sesiynau trac. Bydd yr Hyfforddwr Beicio yn cynnig darpariaeth ymarferol o sesiynau fel hwylusydd a hyfforddwr a fydd yn elfennau allweddol o'r rÿl, gan gefnogi sesiynau i baratoi offer, monitro stoc a rheoli mewn cyswllt â'r Hyfforddwyr a thîm rheoli’r ganolfan.     Beth sydd ei angen arnoch:  *         Agwedd gadarnhaol  *         Ffocws go iawn ar wasanaeth cwsmeriaid.  *         Brwdfrydedd a phersonoliaeth  *         Gwybodaeth am iechyd a diogelwch  *         Bod yn chwaraewr tîm gwych  *         Dyfarniad Hyfforddi Lefel 1/2 British Cycling ym maes BMX neu MTB a pharodrwydd i gymhwyso yn y gweddill.  *         Tystysgrif cymorth cyntaf cyfredol, dilys (o leiaf cymorth cyntaf awyr agored deuddydd neu gyfwerth).  *         Parodrwydd a gallu i gael Dyfarniad Hyfforddi Lefel 2 British Cycling mewn beicio trac (os nad yw’n meddu arno eisoes).  *         Parodrwydd i ennill Dyfarniad Arweinyddiaeth Beicio Mynydd British Cycling (os nad yw’n meddu arno eisoes).    Yr hyn y byddwch yn ei wneud:  *         Cynorthwyo i gyflwyno sesiynau hyfforddi chwaraeon beicio ar draws y tair disgyblaeth. *         Cefnogi'r tîm hyfforddi trwy hwyluso sesiynau hyfforddi.  *         Arwain sesiynau hyfforddi lle bo'n briodol i wneud hynny.  *         Cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau yn effeithiol ar y safle ac oddi ar y safle fel sy'n briodol i'r rÿl.  *         Cefnogi swyddogion, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr clybiau lle mae'n briodol.    Fel arweinydd yn y diwydiant hamdden gallwn hefyd gynnig lle i symud ymlaen â'ch gyrfa, ac amrywiaeth o swyddi fel unman arall.     Yn gyfnewid am hyn, fe gewch:    *         Cyfraddau tâl sy’n arwain yn y diwydiant  *         Aelodaeth am bris is yn ein canolfannau hamdden  *         Gostyngiadau ar draws miloedd o fanwerthwyr (GLL Extras)  *         Cynllun pensiwn gwych  *         Gostyngiad 25% oddi ar Ddiwrnodau Llythyr Coch  *         Gostyngiad 25% oddi ar Brynu Rhodd  *         Gostyngiad 20% oddi ar driniaethau profiad sba GLL a chynhyrchion cysylltiedig.  *         Cynllun beicio i'r gwaith  *         Profion llygaid am ddim a sbectol pris gostyngol  *         Cyfle i ymuno â Chymdeithas GLL a chael rhoi mewnbwn ynghylch sut rydym yn cynnal ein busnes a digwyddiadau cymdeithasol cysylltiedig.  *         Disgowntiau unigryw ar ein filâu ym Mhortiwgal  *         Disgowntiau unigryw ar ein chalets sgïo ym Mwlgaria  *         Sicrwydd iechyd  *         Llwybrau gyrfa, datblygiad proffesiynol yw'r cychwyn yn unig. Er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i fod ar eich gorau, byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi gydag elfennau ymarferol a theori.    Ynglŷn â GLL:  Fel gweithredwr hamdden mwyaf y DU a menter gymdeithasol elusennol, rydym yn cynnig amrywiaeth o yrfaoedd i bawb yn ein cymunedau lleol. Rydym yn rheoli dros 400 o gyfleusterau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys canolfannau chwaraeon cyhoeddus a hamdden, lleoliadau chwaraeon elitaidd, llyfrgelloedd a chanolfannau plant.   Mae ein pobl o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac yn ein helpu i wneud newidiadau go iawn yn eu hardal leol.   Er mwyn sicrhau ein bod yn cael effaith gadarnhaol ar ein pobl, rydym hefyd yn cynnig rhai opsiynau gweithio hyblyg a rhan-amser fel y gallwch sicrhau bod eich swydd newydd yn gweithio i chi.   Felly p'un a yw eich uchelgeisiau ym maes chwaraeon a hamdden, digwyddiadau ac arlwyo, iechyd a harddwch, cymorth corfforaethol neu weithio gyda phlant, byddwch yn gallu dod o hyd i'ch swydd newydd ddelfrydol yn GLL.   Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, ein projectau a’n pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl.    Rydym yn gyflogwr cynhwysol. Rydym yn ceisio ac yn croesawu amrywiaeth yn ein timau.    Mae’r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad

How to apply


Please apply through the GLL website.

Job overview


 • Category
  Other Leisure Coach / Instructor
 • Employer
  GLL
 • Contact
  See 'Website' field below
 • Rate of Pay
  Flexible - 11.68
 • Job Start Date
  Tue Dec 12 2023
 • Job Added
  Wed Nov 15 2023
 • Visit employer website

Ready to apply?

Please apply through the GLL website.

Application Deadline Tue Dec 12 2023

AIzaSyAc-P69KRNUxV6sYm8Tw_JTBpp80LjwLdI

GLL

GLL, Cardiff, CF5 5HJ
Get directions

ID: 315b690c-00bd-4440-8ee6-e2a65e3b7d23